ขับเคลื่อนโดย Blogger.

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือนพนักงานของบริษัท


- หนังสือรับรองเงินเดือนควรขอจากงานการเงิน เพราะต้องมีผู้ลงนามรับรอง แล้วแต่บริษัทห้างร้านจะมอบอำนาจให้ใครลงนาม ไม่สามารถออกเองรับรองเอง
- ข้อความเพิ่มลดได้ตามข้อเท็จจริง
- รูปแบบหนังสือรับรองเงินเดือน(ทั่วไป)
                                                                                  ที่.......................................
                                            หนังสือรับรอง

           หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านาง/นาย.......................................................
ปฏิบัติงานที่.................................แผนก............................ตำแหน่ง..........................
มีรายได้ประจำเดือนดังนี้

                  อัตราเงินเดือนขั้น............................บาท
                  ค่าตอบแทน....................................บาท
                  ค่า(อื่นๆถ้ามี)...................................บาท
                                 รวม................................ บาท

           ให้ไว้ ณ วันที่....................................................
                                              
                                                 ลงชื่อ............................................
                                                            (..................................)
                                                 ตำแหน่ง........................................


************************

                                                                                หนังสือรับรองเงินเดือน

                บริษัท ..................................  จำกัด  ขอรับรองว่า ...........................  ปฏิบัติงานในตำแหน่ง  .............................................    แผนก ......................................   ฝ่าย ....................................... รหัสประจำตัวพนักงาน ............................... โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ ...............................   มีอัตราเงินเดือนประจำ  เดือนละ  .......................................  บาท (..........................................................)   ซึ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าตอบแทนและเงินพิเศษอื่น ๆ

                เอกสารนี้ใช้เพื่อ.................................................................   เท่านั้น

                ออกให้เมื่อ  วันที่  ..........................................................

                                                                                (.............................................................)
                                                                        ตำแหน่ง .......................................................